English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Czub, G. Kowalski, J. Pielichowski

Badania właściwości żywic epoksy-oksotiolanowych (wersja angielska)

Komunikat szybkiego druku

Polimery 2000, nr 9, 642


Streszczenie

Małocząsteczkowe handlowe żywice epoksydowe „Epidian 5" i „Epidian 6" poddano reakcji z CS2, otrzymując żywice bis-1,3-oksotiolano-2-tionowe (Schemat 1). Produkty te zastosowano jak dodatki (5; 10; 20; 30; lub 40% mas.) do kompozycji na podstawie wyjściowych żywic epoksydowych; uzyskane kompozycje usieciowano piperydyną. Określono właściwości mechaniczne (wytrzymałość na zginanie i ściskanie, naprężenie zrywające, udarność), wodochłonność, palność oraz odporność termiczną otrzymanych materiałów. Dodatek 5–10% mas. żywic oksotiolanowych polepszał właściwości mechaniczne o 15% (rys. 1) i odporność termiczną o 35°C (tab. 3, rys. 3).
Słowa kluczowe: otrzymywanie żywic bis-1,3-oksotiolano-2-tionowych, kompozycje z żywicami epoksydowymi, właściwości mechaniczne, odporność termiczna
P. Czub, G. Kowalski, J. Pielichowski (342.1 KB)
Badania właściwości żywic epoksy-oksotiolanowych (wersja angielska) — Komunikat szybkiego druku