English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Król, J. Wojturska

Wpływ budowy chemicznej i struktury nadcząsteczkowej na właściwości mechaniczne

kompozycji poliuretan/nienasycony poliester o wzajemnie przenikających się

sieciach polimerowych

Polimery 2004, nr 11-12, 790


Streszczenie

Otrzymano kompozycje o wzajemnie przenikających się sieciach polimerowych typu IPN złożone z nienasyconej żywicy poliestrowej (żywicy UP, 4 rodzaje), poliuretanu (PUR) i styrenu (ST). Opracowano model matemattyczny opisujący wpływ składu chemicznego na wybrane właściwości mechaniczne (naprężenie przy zerwaniu – y1 wydlużenie względne przy zerwaniu – y2, udarność – y3, twardość – y4) syntetyzowanych układów IPN i wykorzystano go do wyznaczenia obszaru składu optymalnego, w którym istnieje możliwość uzyskania kompromisowych wartości podstawowydr wlaściwości mechanicznych. Morfologię powierzchni ukladów IPN różniących się gęstością usieciowania oraz skladem chemicznym zbadano metodą SEM. Stwierdzono, że wszystkie próbki znajdujące sięw obszarze składów optymalnych mają budowę dwufazową. Matryca jest zbudowana z żywicy UP, natomiast f'azę rozproszoną stanowi mieszanina tej żywicy i PUR. Obserwowana morfologia jest efektem konkurujących ze sobą procesów separacji fazowej i reakcji polimeryzacji zachodzących równocześnie na etapie sieciowania żywicy UP za pomocą ST. W celu potwierdzenia tej tezy przeprowadzono badania kinetyki żelowania kompozycji IPN, oznaczając czas żelowania (tgel.) i maksymalną temperaturę reakcji sieciowania (Tmaks.). Stwierdzono, że w przypadku układów IPN, w których żelowanie zachodzi szybko, mamy do czynienia z tworzeniem matrycy jednoskładnikowej zbudowanej z żywicy UP (czemu odpowiadają kompromisowe właściwości mechaniczne), natomiast gdy proces żelowania zachodzi powoli, tworzy się matryca dwuskładnikowa złożona z żywicy UP i PUR.


Słowa kluczowe: nienasycona żywica poliestrowa, poliuretany, wzajemnie przenikające się sieci polimerowe, wlaściwości mechaniczne, optymalizacja składu, model matematyczny, morfologia, kinetyka żelowania

P. KróI, J. Wojturska (252.2 KB)
Wpływ budowy chemicznej i struktury nadcząsteczkowej na właściwości mechaniczne kompozycji poliuretan/nienasycony poliester o wzajemnie przenikających się sieciach polimerowych