English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Żmihorska-Gotfryd

Wpływ modyfikacji rezolowej żywicy fenolowo-formaldehydowej produktami

chemicznej degradacji poli(tereftalanu etylenu) na jej właściwości

Polimery 2004, nr 6, 408


Streszczenie

Syntetyzowano rezolowe żywice fenolowo-formaldehydowe (PF) modyfikowane różnymi ilościami (do 20% mas.) produktów chemicznej degradacji (glikolizy) poli(tereftalanu etylenu) [PET(N)]. Jako katalizatory syntezy służyły roztwory NaOH lub NH4OH. Określono niektóre właściwości fizykochemiczne modyfikowanych żywic PF, a metodami GPC i spektroskopii IR potwierdzono ich budowę chemiczną. Żywice zawierały bardzo małą ilość wolnego formaldehydu (ok. 0,2%) i fenolu (1,76-3,75%); zawartość suchej masy wynosiła 66-80%. Modyfikowane żywice charakteryzowały się bardzo dobrą stabilnością termiczną. Powłoki lakiernicze wykonane na ich podstawie miały dobrą przyczepność do podłoża metalowego, elastyczność i odporność na uderzenie. Zastosowanie produktów degradacji PET do modyfikacji żywic PF stwarza możliwość zagospodarowania odpadów tego polimeru i pozwala na uzyskanie nowego rodzaju żywic o korzystnych właściwościach użytkowych.


Słowa kluczowe: rezol fenolowo-formaldehydowy, chemiczna degradacja PET, modyfikacja, zawartość wolnego formaldehydu i fenolu, stabilność termiczna, powłoki ochronne

A. Żmihorska-Gotfryd (919.1 KB)
Wpływ modyfikacji rezolowej żywicy fenolowo-formaldehydowej produktami chemicznej degradacji poli(tereftalanu etylenu) na jej właściwości