English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jeziórska

Wpływ polietylenu szczepionego metylomaleinianem rycynolo-2-oksazoliny na strukturę

i właściwości mieszanin poli(tereftalan butylenu)/poliamid 6 (j. ang.)

Polimery 2004, nr 5, 350


Streszczenie

Zbadano wpływ dodatku polietylenu szczepionego metylomaleinianem rycynolo-2-oksazoliny [PE-g-ROM – równanie (1)] jako kompatybilizatora na morfologię, przemiany fazowe i szereg wlaściwości mechanicznych mieszanin PBT/PA 6 otrzymywanych w wyniku reaktywnego wytłaczania [równanie (2)]. Metodą elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) scharakteryzowano morfologię badanych mieszanin (rys. 1), a metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) wyznaczono parametry termodynamiczne (wartości temperatury oraz entalpii przemian krystalizacji i topnienia mieszanin w funkcji ich składu (tabela 1, rys. 3 i 4). Stosując metodę dynamicznej mechanicznej analizy termicznej (DMTA), oznaczono moduł zespolony (G*), lepkość dynamiczną (η*) oraz moduł stratności (tg δ) (rys. 2). Ponadto zbadano statystyczne właściwości mechaniczne mieszanin PBT/PE-g-ROM/PA 6 przy rozciąganiu i zginaniu oraz udarność według Charpy'ego i twardość (tabela 3). Stwierdzono, że mieszaniny PBT/PE-g-ROM/PA 6 charakteryzują się kompatybilną strukturą heterogeniczną, która powstaje w toku reaktywnego wytłaczania w wyniku wspomnianej reakcji (2) z udziałem grup funkcyjnych PBT, PA 6 i PE-g-ROM. Struktura ta stabilizuje się na poziomie mikrofazowym, tworząc wzajemnie przenikającą się sieć (IPN). W procesie dwustopniowego wytłaczania reaktywnego uzyskuje się więc na granicy faz nowe szczepione kopolimery PBT/PE-g-ROM/PA 6, które zwiększają adhezję międzyfazową. Wyniki pracy świadczą, że PE-g-ROM jest skutecznym kompatybilizatorem mieszanin PBT/PA 6 powodującym polepszenie szeregu istotnych właściwości użytkowych tych mieszanin.


Słowa kluczowe: mieszaniny PBT/PA 6, kompatybilizacja, funkcjonalizowany polietylen małej gęstości, metylomaleinian rycynolo-2-oksazoliny, wytłaczanie reaktywne, morfologia, właściwości mechaniczne

R. Jeziórska (830.7 KB)
Wpływ polietylenu szczepionego metylomaleinianem rycynolo-2-oksazoliny na strukturę i właściwości mieszanin poli(tereftalan butylenu)/poliamid 6 (j. ang.)