English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Wawrzyniak, W. Karaszewski

Przegląd literatury dotyczącej wpływu parametrów procesu rozdmuchiwania z jednoczesnym rozciąganiem z zastosowaniem gorącej formy rozdmuchowej na właściwości pojemników PET. Cz. II. (j. ang.)

Polimery 2020, nr 6, 437


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.6.3

Streszczenie

Artykuł jest kontynuacją I części [1], w której przedstawiono szeroką analizę literatury dotyczącej zmodyfikowanego procesu rozdmuchiwania z jednoczesnym rozciąganiem tworzywa PET [poli(tereftalanu etylenu)] – w celu wytworzenia butelek do przechowywania napojów nalewanych na gorąco. W części drugiej szczegółowo opisano zależność odporności termicznej pojemników PET od przebiegu procesu rozdmuchiwania z jednoczesnym rozciąganiem. Z analizy literatury wynika, że największy wpływ na stabilność termiczną i wytrzymałość mechaniczną butelki ma relaksacja fazy amorficznej. Stabilność termiczna butelki rośnie, a wytrzymałość na ciśnienie się zmniejsza, gdy zwiększa się relaksacja fazy amorficznej, a kryształy osiągają możliwie największe wymiary, niepowodujące termicznego zabielenia materiału. Miarę relaksacji fazy amorficznej w tworzywie stanowią udziały zorientowanej i „sztywnej” fazy amorficznej, ponieważ im wyższy stopień relaksacji, tym mniejsze ich ilości. Na właściwości butelki przeznaczonej do nalewania na gorąco może wpływać aż 20 parametrów procesu rozdmuchiwania z jednoczesnym rozciąganiem z gorącą formą. Główne czynniki to: lepkość istotna materiału preformy, profil mocy lamp grzewczych w piecu grzewczym (istnieje siedem poziomów lamp grzewczych), czas ogrzewania preform w piecu i związany z nim czas krystalizacji indukowanej temperaturą przed procesem SBM, prędkość pręta rozciągającego, opóźnienie wstępnego rozdmuchu względem położenia pręta rozciągającego, ciśnienie i czas trwania wstępnego rozdmuchu, ciśnienie i czas trwania głównego rozdmuchu, profil temperaturowy podgrzewanej formy rozdmuchowej (istnieją dwie strefy grzewcze dla formy rozdmuchowej, powierzchnia boczna i strefa denka), czas trwania wyżarzania w formie, temperatura i ciśnienie powietrza chłodzącego butelkę w formie rozdmuchowej doprowadzanego przez pręt rozciągający.


Słowa kluczowe: proces formowania opakowań metodą rozdmuchu z rozciąganiem, nalewanie napojów na gorąco, struktura opakowań PET, opakowania PET przystosowane do nalewania na gorąco
P. Wawrzyniak, W. Karaszewski (452.6 KB)
Przegląd literatury dotyczącej wpływu parametrów procesu rozdmuchiwania z jednoczesnym rozciąganiem z zastosowaniem gorącej formy rozdmuchowej na właściwości pojemników PET. Cz. II. (j. ang.)