English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Garbacz

Wpływ wybranych środków pomocniczych na właściwości warstwy wierzchniej

wytłaczanego polietylenu

Polimery 2004, nr 1, 23


Streszczenie

Zbadano wplyw modyfikowania wybranymi środkami pomocniczymi polietylenu średniej gęstości (PE-MD), powszechnie stosowanego na powłoki kabli optotelekomunikacyjnych, na właściwości warstwy wierzchniej wytloczyny. Jako modyfikatory stosowano środek porujący (SP) i środek antyelektrostatyczny (SA). Określono kąt zwilżania (Θ) oraz swobodną energię powierzchniową (γs) warstwy wierzchniej metodą Owensa-Wendta. Zaobserwowano wyraźny wpływ zawartości SP i SA na badane właściwości. Stwierdzono, że γs.maleje monotonicznie i nieliniowo wraz z zawartością SA, co odpowiada zmniejszeniu zwilżalności. Odwrotnie, zwiększanie zawartości SP wywołuje zwiększenie γs, a więc w efekcie wzrost zwilżalności. Ilość zaadsorbowanego SA nie zwiększa się liniowo ze wzrostem jego zawartości w PE-MD, lecz powoli, asymptotycznie zbliżasię do granicznego nasycenia. Ponadto na podstawie średnich wartości γs wyznaczono układy równań regresji opisujące zależności pomiędzy γs i zawartościami SA oraz SP.


Słowa kluczowe: polietylen średniej gęstości, środek porujący, środek antyelektrostatyczny,warstwa wierzchnia, swobodna energia powierzchniowa, zwilżalność
T. Garbacz (1.92 MB)
Wpływ wybranych środków pomocniczych na właściwości warstwy wierzchniej wytłaczanego polietylenu