English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Bednarek, P. Kubisa

Zastosowanie poli(3-etylo-3-hydroksymetylooksetanu) jako makroinicjatora do syntezy

polimerów gwiazdzistych tlenku etylenu. Efektywność inicjowania (j. ang.)

Polimery 2004, nr 10, 719


Streszczenie

Makrocząsteczki poli(3-etylo-3-hydroksymetylooksetanu) (poli-EHMOX) [wzór (I)] mogą służyć jako wielofunkcyjne makroinicjatory do syntezy polimerów gwiaździstych otrzymywanych w wyniku polimeryzacji inicjowanej grupami -OH lub -O-. Istotne jest, aby wszystkie grupy funkcyjne makroinicjatora uczestniczyły w reakcji inicjowania, co zapewnia liczbę ramion równą liczbie wprowadzonych grup funkcyjnych. Zastosowano poli-EHMOX jako makroinicjator polimeryzacji anionowej i kationowej tlenku etylenu (EOX) prowadzącej do polimerów gwiaździstych zawierających rdzeń zbudowany z poli-EHMOX i ramiona z poli-EOX. Opracowano metodę opartą na wynikach analizy 1H NMR produktów polimeryzacji (rys. 1), pozwalającą na podstawie rodzaju grup końcowych wnioskować o mechanizmie kopolimeryzacji oraz ocenić efektywność inicjowania w przypadku użycia makroinicjatora. Stwierdzono, że inicjowanie polimeryzacji anionowej pochodzącymi od grup -OH centrami aktywnyrni –O- nie jest ilościowe, natomiast inicjowanie polimeryzacji kationowej [przebiegającej według mechanizmu Aktywowanego Monomeru (AM)] grupami -OH zacihodzi ilościowo, a liczba ramion jest równa liczbie grup funkcyjnych poli-EHMOX już na wczesnym etapie polimeryzacji.


Słowa kluczowe: polimery gwiaździste, poli(3-etv1o-3-hydroksymetylooksetan), makroinicjator, poli(tlenek etylenu), polimeryzacja jonowa, efektywność inicjowania

M. Bednarek, P. Kubisa (89.9 KB)
Zastosowanie poli(3-etylo-3-hydroksymetylooksetanu) jako makroinicjatora do syntezy polimerów gwiazdzistych tlenku etylenu. Efektywność inicjowania (j. ang.)