English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Dębska, E. Wianowska

Badania właściwości żywicy melaminowej modyfikowanej akryloamidem.

Cz. III. Wyjaśnienie mechanizmu działania akryloamidu

jako modyfikatora żywic melaminowo-acetonowo-formaldehydowych

Polimery 2000, nr 6, 423


Streszczenie

Omówiono wyniki badań metodą 1H-NMR dotyczących wyjaśnienia zjawisk zachodzących podczas roztwarzania akryloamidu w układzie reaktywny rozpuszczalnik—melamina (rys. 2–5). Stwierdzono, że akryloamid nie ulega polimeryzacji w trakcie roztwarzania. Reaguje on z formaldehydem zawartym w reaktywnym rozpuszczalniku (produktem reakcji acetonu z dużym molowym nadmiarem CH2O), tworząc hydroksymetylowe pochodne akryloamidu. Pochodne te kondensują z hydroksymetylowymi pochodnymi roztwarzanej melaminy i reaktywnego rozpuszczalnika, wbudowując się w ten sposób w strukturę analizowanego układu. Udział tej reakcji jest jednak niewielki i dlatego akryloamid należy traktować przede wszystkim jako modyfikator fizyczny.
Słowa kluczowe: żywice melaminowo-acetonowo-formaldehydowe, roztwarzanie w reaktywnym rozpuszczalniku, modyfikacja akryloamidem, mechanizm modyfikacji, analiza widm 1H-NMR
B. Dębska, E. Wianowska (537 KB)
Badania właściwości żywicy melaminowej modyfikowanej akryloamidem. Cz. III. Wyjaśnienie mechanizmu działania akryloamidu jako modyfikatora żywic melaminowo-acetonowo-formaldehydowych