English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Pokropski, A. Balas

Żywice epoksydowe i poliuretany – wzajemne oddziaływanie modyfikujące.

Cz. I. Polimery z pierścieniami oksazolidonowymi

Polimery 2003, nr 6, 417


Streszczenie

Na podstawie danych literaturowych szczegółowo przedstawiono reakcje pierścienia epoksydowego z grupą izocyjanianową, które prowadzą do powstawania pierścieni oksazolidonowych. Są one wykorzystywane do wzajemnej modyfikacji żywic epoksydowych (EP) i poliuretanów (PUR). Omówiono różne mechanizmy tworzenia pierścieni oksazolidonowych oraz przebiegające zależności od stechiometrycznego stosunku substratów i temperatury procesu reakcje uboczne, przede wszystkim trimeryzację grup NCO prowadzącą do pierścieni izocyjanurowych. Przedstawiono wpływ początkowego stosunku molowego grup izocyjanianowych do grup epoksydowych (I/E) na strukturę produktów. Scharakteryzowano także właściwości termiczne zmodyfikowanych polimerów.


Słowa kluczowe: żywice epoksydowe, poliuretany, wzajemna modyfikacja, pierścienie oksazolidonowe, pierścienic izocyjanurowe, właściwości termiczne
T. Pokropski, A. Balas (661.4 KB)
Żywice epoksydowe i poliuretany – wzajemne oddziaływanie modyfikujące. Cz. I. Polimery z pierścieniami oksazolidonowymi