English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Czub, I. Franek

Żywice epoksydowe modyfikowane pochodnymi oleju palmowego

— otrzymywanie i właściwości (j. ang.)

Polimery 2013, nr 2, 135


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.135

Streszczenie

Przeprowadzono syntezę epoksydowanego oleju palmowego, który następnie poddano prepolimeryzacji w reakcji z izoforonodiaminą (Schemat A). Oleju palmowego i jego pochodnych użyto jako modyfikatorów (w ilości 10 % mas.) małocząsteczkowej żywicy epoksydowej na bazie bisfenolu A. Przygotowane kompozycje i czystą niemodyfikowaną żywicę epoksydową utwardzono izoforonodiaminą, a następnie zbadano właściwości mechaniczne (wytrzymałość na zginanie, ściskanie i rozciąganie oraz twardość i udarność), właściwości termiczne (metodą DMA) i morfologię (za pomocą SEM) otrzymanych materiałów. Stwierdzono, że modyfikacja pochodnymi oleju palmowego powoduje pogorszenie wytrzymałości mechanicznej żywic (tabela 2), ale z drugiej strony przyczynia się do zwiększenia wydłużenia względnego przy zerwaniu i znacznej poprawy udarności (nawet dwukrotnie). Zaobserwowano, że kompozycje z pochodnymi oleju palmowego miały strukturę dwufazową (rys. 1), która odpowiada za zwiększenie udarności modyfikowanej żywicy (rys. 2).


Słowa kluczowe: żywica epoksydowa, olej palmowy, kompozycja, właściwości mechaniczne, właściwości termiczne, morfologia

e-mail: pczub@pk.edu.pl

P. Czub, I. Franek (652.9 KB)
Żywice epoksydowe modyfikowane pochodnymi oleju palmowego — otrzymywanie i właściwości (j. ang.)