English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Musţată, I. Bicu

Żywice p-Nonylofenolowo/o-krezolowo/cykloheksanowo/formaldehydowe jako modyfikatory

kompozycji samoprzylepnych (j. ang.)

Polimery 2003, nr 11-12, 774


Streszczenie

Przedstawiono syntezę wymienionych w tytule żywic formaldehydowych w wyniku katalizowanej przez NaOH polikondensacji [równanie (I)] oraz sposób otrzymywania na podstawie tych żywic klejów i taśm samoprzylepnych. Zbadano niektóre właściwości (temperaturę mięknienia, barwę — tabela 1) i strukturę (IR, 1H NMR — rys. 1 i 2) żywic różniących się składem. Metodą termograwimetryczną (tabela 2, rys. 3) określono ich stabilność termiczną. Ponadto przedstawiono właściwości omawianych żywic jako środków wiążących w układach mielony kauczuk naturalny/żywica naftowa/żywica formaldehydowa oraz w celach porównawczych — w kompozycjach z terpolimerem akrylowym (plastyczność wg Wiliama, kohezyjność, przyczepność — tabela 3). Stwierdzono, że badane żywice polepszają własciwości klejące kompozycji (wzrasta wytrzymałość na odrywanie) i nadają się do wykorzystania w laminatach użytkowanych w wysokiej temperaturze.


Słowa kluczowe: żywice alkilofenolowo/krezolowo/cykluheksanowo/formaldehydowe, synteza, środki wiążące, taśmy samoprzylepne, właściwości klejące, właściwości cieplne
P. Musţată, I. Bicu (1.52 MB)
Żywice p-Nonylofenolowo/o-krezolowo/cykloheksanowo/formaldehydowe jako modyfikatory kompozycji samoprzylepnych (j. ang.)