Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi dotyczące rozporządzenia REACH opracowane przez ECHA

Wersja 5.0 z 12 października 2012 r.


Pytania i odpowiedzi dotyczące raportów dalszego użytkownika

Wersja kwiecień 2012 r.

Pytania i odpowiedzi zawarte w tym dokumencie zostały opracowane przez ECHA i dotyczą obowiązków opisanych w Artykule 37 REACH: przekazywania informacji przez dalszych użytkowników, tworzenia przez nich raportu bezpieczeństwa chemicznego i zawiadamiania Agencji (wersja kwiecień 2012).

Pytania i odpowiedzi w wersji oryginalnej dostępne są na stronie Agencji: http://echa.europa.eu/web/guest/support/faq/questions-and-answers-on-downstream-user-reports


Pytania i uzgodnione odpowiedzi dotyczące interpretacji niektórych zapisów załącznika XVII do REACH opracowane przez Komisję.

Wersja 4 z maja 2011 r.

Pytania i odpowiedzi w tym dokumencie obejmują takie zagadnienia, jak: ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów. Informacja (w jęz. angielskim) dostępna jest również na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm


Pytania i odpowiedzi dotyczące CLP opracowane przez ECHA

Wersja 4.0 z 14 grudnia 2012 r.

Pytania i odpowiedzi zaprezentowane w poniższym dokumencie odnoszą się do ogólnych sytuacji i mają służyć pomocą tym, którzy nie posiadają szczegółowej wiedzy na temat REACH, w celu dostarczenia kompendium informacji i wskazania czytelnikom najbardziej odpowiednich źródeł, takich jak Navigator, szczegółowe poradniki lub właściwy tekst prawny rozporządzenia REACH. Informacja ta jest również dostępna na stronach internetowych Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) pod adresem: http://echa.europa.eu/.