Doradztwo ADR

Oferujemy doradztwo w zakresie ADR przez certyfikowanego doradcę ds. bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych

Europejska Umowa ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. Została ratyfikowana przez Państwo Polskie w 1975 r. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Umowa obowiązuje obecnie w 44 krajach. Umowa ADR zawiera szereg wymogów, które powinny zostać spełnione, aby przewóz drogowy towarów niebezpiecznych był dokonywany w sposób bezpieczny dla ludzi oraz środowiska.

Zgodnie z art. 15 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, każdy uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych obowiązany jest do wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. W przypadku przewozu drogowego towarów niebezpiecznych obowiązek ten dotyczy uczestników przewozu, którzy co najmniej raz w roku dokonują przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach wymagających oznakowania pojazdów tablicami barwy pomarańczowej.

Do obowiązków doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych należy:

  1. doradztwo przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (m.in. dobór opakowań, cystern, kontenerów, oznakowania sztuk przesyłki, cystern a także pojazdów oraz jednostki transportowej nalepkami ostrzegawczymi oraz tablicami barwy pomarańczowej)
  2. przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

Ponadto w zakresie działań doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych znajdują się działania mające na celu śledzenie praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa w zakresie m.in. identyfikacji towarów niebezpiecznych, wyposażenia używanego podczas transportu towarów niebezpiecznych, prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa, działań ratowniczych w zakresie wypadków i awarii zagrażających bezpieczeństwu podczas transportu, przygotowywania sprawozdań powypadkowych, kontroli wymagań dotyczących załadunku i rozładunku oraz wiele innych.

Należy mieć również na uwadze, że każde przedsiębiorstwo , które jest zobowiązane do sporządzenia karty charakterystyki substancji lub mieszaniny, jest zobligowane do zapisania w sekcji 14 karty charakterystyki danych dotyczących transportu substancji lub mieszaniny w zakresie transportu drogowego (ADR), kolejowego (RID) oraz żeglugą śródlądową (ADN).

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Kontakt

mgr inż. Anna Kania-Szarek
tel. +48 22 568 20 35