Rekrutacja na stanowisko: główny specjalista Pionu Wsparcia

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie
zatrudni Głównego Specjalistę Pionu Wsparcia
do Działu Zapewnienia Jakości

 

Zakres obowiązków:

 • udział w pracach kwalifikacyjnych i walidacyjnych, akceptowanie dokumentów walidacyjnych względem zgodności z wymaganiami Systemu Zapewnienia Jakości
 • opracowywanie i sprawdzanie dokumentacji zapewnienia jakości;
 • nadzorowanie i przeprowadzanie postępowań reklamacyjnych oraz wstrzymania/wycofania z obrotu produktu leczniczego i/lub substancji czynnej
 • koordynacja, przeprowadzanie i dokumentowanie audytów w ramach wdrożonych systemów jakości.
 • nadzorowanie i przeprowadzanie zmian zgodnie z wymaganiami GMP; przeglądów jakości produktu, dla których Instytut jest podmiotem;
 • nadzorowanie przestrzegania zasad higieny farmaceutycznej.
 • przeprowadzanie i dokumentowanie procesów zarządzania ryzykiem
 • przeprowadzanie kwalifikacji dostawców i oceny wytwórców kontraktowych. Współpraca z innymi właściwymi dla zapewnienia jakości jednostkami w zakresie monitorowania działań niepożądanych wytwarzanych produktów leczniczych. Kontakty z zewnętrznymi jednostkami regulacyjnymi, certyfikującymi i nadzoru farmaceutycznego.
 • udział w przeprowadzaniu Okresowego Przeglądu Jakości Produktu.
 • przegląd badań stabilności produktu leczniczego i substancji czynnych.
 • Udział w działaniach mających zagwarantować prowadzenie badań zgodnie z zasadami dobrej Praktyki Laboratoryjnej: weryfikowanie dokumentacji pod kątem zgodności z zasadami GLP.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, specjalizacja chemia analityczna
 • udokumentowany staż pracy, w tym praktyczne doświadczenie w komórkach odpowiedzialnych za kontrolę i zapewnienie jakości
 • znajomość rynku farmaceutycznego oraz procedur GMP
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • zaangażowanie w pracę
 • samodzielność i kreatywność
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

 Oferujemy:

 • stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie.
 • szkolenia oraz możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • dobrą atmosferę pracy.
 • dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Ł-IChP).
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
 • pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).

Prosimy o przesłanie CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10  maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych oraz danymi kontaktowymi pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ichp.pl w terminie do dnia 10.03.2021 r. Wraz z ww. dokumentami prosimy o przekazanie informacji o oczekiwaniach  finansowych. Dokumenty można też składać osobiście w siedzibie Instytutu, przy ul Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 402, IV p., w godz. 9:00-15:00.

 Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.