Rekrutacja na stanowisko starszego specjalisty w pionie badawczym w zakresie inżynierii bioprocesów

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej

Imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

zatrudni

 starszego specjalistę w pionie badawczym w zakresie inżynierii bioprocesów w Zakładzie Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego to instytut o ponad 100-letniej tradycji. Oferuje nowe technologie i modernizację procesów, m.in. z zakresu technologii organicznej, farmacji, biotechnologii, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów. Od 1 kwietnia 2019 r. jest jednym z instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza wysokiej klasy naukowców i ekspertów z 32 instytutów badawczych. Ze względu na różnorodność wyzwań naukowych i dynamicznie zmieniający się rynek wdrożeniowy poszukujemy ambitnych pracowników entuzjastycznie nastawionych do realizacji różnorodnych projektów. W naszej jednostce stawiamy na stałe uczenie się, rozwój kompetencji i przyjazną atmosferę pracy.

 Zakład Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego realizuje projekty o charakterze badawczo-wdrożeniowym i naukowym. Oprócz wewnętrznych projektów ściśle współpracuje z innymi zespołami w zakresie inter alia mikrobiologii, chemii przemysłowej i analityki.

 Zakres obowiązków:

 • Pozyskiwanie projektów i realizacja prac badawczo-rozwojowych w zakresie bioprocesów, biosyntezy, biokatalizy, modelowania.
 • Opracowanie studium literaturowego do potrzeb rozwoju pozyskiwanych i realizowanych projektów.
 • Opracowywanie i skalowanie technologii.
 • Analiza, interpretacja, dokumentowanie, raportowanie wyników badań.
 • Udział w publikowaniu/patentowaniu prowadzonych prac.
 • Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach badawczych.
 • Dbanie o sprzęt i wyposażenie laboratoryjne.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie inżynierii chemicznej, biotechnologii przemysłowej lub pokrewnym.
 • Mile widziany stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.
 • Znajomość bioprocesów i bioreaktorów oraz doświadczenie związane z powiększaniem skali, optymalizacją procesów, opracowywaniem kinetyk i bilansowaniem aparatów – reaktorów.
 • Udział w projektach badawczo – rozwojowych (B+R).
 • Znajomość GMP i doświadczenie w pracy w przemyśle chemicznym lub farmaceutycznym.
 • Znajomość języków programowania np. fortran, scilab.
 • Kreatywność, samodzielność i nastawienie na realizację założonych celów.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.
 • Znajomość języka angielskiego (płynność porozumiewania się i czytania specjalistycznej literatury).

 Oferujemy:

 • stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie.
 • szkolenia oraz możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • dobrą atmosferę pracy.

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w instytucie).
 • grupowe ubezpieczenia na życie oraz pakiety medyczne.
 • pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • list motywacyjny z informacją o oczekiwaniach finansowych;
 • życiorys /CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy oraz potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ichp.pl w terminie do dnia 21.06.2021 r. lub składać osobiście w siedzibie Instytutu, przy ul Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 403, IV p., w godz. 9:00-15:00.

 Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@ichp.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są  przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.)w zakresie danych wskazanych w art. 221 § 1 k.p. ( tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata,  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez kandydata. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1  k.p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach przez 12 miesięcy od czasu ogłoszenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.