Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 510534100-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji pożaru, sprzęgnięciem jej z istniejącymi systemami ppoż. budynku wraz z systemem umożliwiającym przekazywanie sygnału do Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonanie projektu dźwiękowego systemu ostrzegawczego dla budynku nr 24 na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie, ul. Rydygiera 8

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 598538-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 387049383, ul. Rydygiera   8, 01-793  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48(22)5682290, e-mail malgorzata.rudyk@ichp.pl, faks 48(22)5682263.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.ichp.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: instytut badawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji pożaru, sprzęgnięciem jej z istniejącymi systemami ppoż. budynku wraz z systemem umożliwiającym przekazywanie sygnału do Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonanie projektu dźwiękowego systemu ostrzegawczego dla budynku nr 24 na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie, ul. Rydygiera 8

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

FL-2/223/411/20/MR

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1)wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, między innymi z rzeczoznawcą ds. p/pożarowych, zgłoszenie prac do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków i Wydziału Architektury dzielnicy Żoliborz wraz z uzyskaniem jego akceptacji na wykonanie całości prac, 2) wykonanie na podstawie zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z systemem umożliwiającym przekazywanie sygnału do Państwowej Straży Pożarnej, 3) wykonanie dokumentacji projektowej dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami między innymi z rzeczoznawcą ds. p/pożarowych,dla budynku nr 24 na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie, ul. Rydygiera 8. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 51700000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 285000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MRC System Marcin Malinowski
Email wykonawcy: biuro@mrc-system.pl
Adres pocztowy: ul. Rozmarynu 15
Kod pocztowy: 04-880
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 233 500

Oferta z najniższą ceną/kosztem 186 910,57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 437 804,88
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.