Wynalazki – oferta

Sposób wytwarzania 2,6-dimetylofenolu

Alkilofenole stanowią ważną grupę związków organicznych, które są stosowane do produkcji środków do odkażania, środków konserwujących i środków ochrony roślin.

Pochodna insuliny lub jej farmaceutycznie dopuszczalna sól, jej zastosowanie oraz zawierająca ją kompozycja farmaceutyczna

Przedmiotem wynalazku są nowe biosyntetyczne analogi rekombinowanej insuliny ludzkiej o przedłużonym działaniu terapeutycznym...

Human insulin analogue and use thereof

Wynalazek dotyczy analogu insuliny ludzkiej i jego farmaceutycznie dopuszczalnej soli, kompozycji farmaceutycznej o przedłużonym działaniu terapeutycznym, zastosowania analogu insuliny do leczenia cukrzycy i sposobu leczenia cukrzycy.

Human insulin analogues of prolonged therapeutical activity, stable in acidic medium

Wynalazek dotyczy pochodnych ludzkiej insuliny o przedłużonej aktywności terapeutycznej i stabilności w środowisku kwaśnym, a także ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli.

Pochodna insuliny lub jej farmaceutycznie dopuszczalna sól, kompozycja farmaceutyczna, zastosowanie pochodnej insuliny lub jej farmaceutycznie dopuszczalnej soli oraz sposób leczenia

Przedmiotem wynalazku są pochodna insuliny lub jej farmaceutycznie dopuszczalna sól, kompozycja farmaceutyczna, zastosowanie pochodnej insuliny lub jej farmaceutycznie dopuszczalnej soli oraz sposób leczenia chorych na cukrzycę.

New insulin analogues of prolonged activity (Kanada)

Nowe biosyntetyczne analogi rekombinowanej insuliny ludzkiej o przedłużonym działaniu terapeutycznym, które mogą znaleźć zastosowanie w profilaktyce i leczeniu cukrzycy.

Pochodna insuliny lub jej farmaceutycznie dopuszczalna sól, kompozycja farmaceutyczna, zastosowanie pochodnej insuliny lub jej farmaceutycznie dopuszczalnej soli oraz sposób leczenia

Przedmiotem wynalazku są pochodna insuliny lub jej farmaceutycznie dopuszczalna sól, kompozycja farmaceutyczna...

New insulin analogues of prolonged activity (USA)

Nowe biosyntetyczne analogi rekombinowanej insuliny ludzkiej o przedłużonym działaniu terapeutycznym, które mogą znaleźć zastosowanie w profilaktyce i leczeniu cukrzycy.

New insulin analogues of prolonged activity (Brazylia)

Przedmiotem wynalazku są pochodna insuliny lub jej farmaceutycznie dopuszczalna sól, kompozycja farmaceutyczna...

New insulin analogues of prolonged activity (Indie)

New biosynthetic analogues of recombined human insulin of prolonged therapeutical activity...

Nowe syntony i ich zastosowanie do otrzymywania pochodnych 19-nor witamin D

Przedmiotem wynalazku jest synton, w którym R1 i R2 są takie same lub różne i niezależnie oznaczają atom wodoru lub grupę zabezpieczającą funkcję hydroksylową i jego zastosowanie do syntezy pochodnych 19-nor witamin D.

Sposób utleniającej polimeryzacji 2,6-dimetylofenolu

Sposób utleniającej polimeryzacji 2,6-dimetylofenolu, w obecności soli miedzi (II), oraz aminy, przy stosunku molowym monomer : Cu (II) = 50 - 300...