WYNALAZEK: Sposób wydzielania substancji biobójczych, w szczególności glukozynolanów, izotiocyjanianów i indoli, z soku kapusty białej

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU

Sposób wydzielania substancji biobójczych, w szczególności glukozynolanów, izotiocyjanianów i indoli, z soku kapusty białej (nr patentu PL223494)


CENA WYWOŁAWCZA: 360 000 zł + VAT

(słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób wydzielania substancji biobójczych, w szczególności glukozynolanów, izotiocyjanianów i indoli, z soku kapusty białej, metodą selektywnej sorpcji idesorpcji.

W nowoczesnym rolnictwie, oprócz sztucznych i naturalnych nawozów, stosowane są również duże ilości środków ochrony roślin. Trudno jest w obecnej chwili wyobrazić sobie masową produkcję rolną bez używania środków niszczących wszelkiego rodzaju szkodniki, grzyby lub pleśnie. Spryskiwanie drzew i krzewów owocowych oraz nasion siewnych środkami ochrony roślin umożliwia uzyskiwanie dorodnych owoców i warzyw, odpornych na grzyby i inne szkodniki. Niestety są również ujemne skutki stosowania takich środków chemicznych – są one często silnie toksyczne dla ludzi i zwierząt, a ponadto przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska.

Znane są związki występujące naturalnie w roślinach, działające podobnie jak syntetyczne środki ochrony roślin. Na przykład, niektórzy rolnicy w celu ochrony stosują wywary z pokrzywy do spryskiwania krzaków pomidorowych. Pozwala to na uzyskiwanie owoców dobrze wykształconych, bez pleśni i grzybów.

Stwierdzono, że w soku kapusty również występują substancje o właściwościach silnie grzybobójczych i bakteriobójczych, hamujące wzrost pasożytów. Stanowią je głównie glukozynolany, a szczególnie produkty ich rozpadu – izotiocyjaniany i indole. Substancje te występują w różnych gatunkach kapusty, w różnych ilościach. Generalnie są to niewielkie ilości, nie przekraczające kilkunastu do kilkudziesięciu promili. Niskie stężenie substancji czynnych w soku kapusty powoduje, że ich wydzielenie w postaci zatężonej lub suchej jest trudne i kosztowne. Natomiast stosowanie soku bezpośrednio wyciśniętego z kapusty daje niskie efekty.

Zastosowanie metody selektywnej sorpcji i desorpcji na sorbentach niejonowych pozwala na znacznie bardziej efektywne wydzielenie substancji biobójczych z soku kapusty, w porównaniu do znanych metod.


nr patentu: PL223494

nr zgłoszenia patentowego: 398858

data zgłoszenia: 17.04.2012

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż

ograniczenia: na patent udzielono licencji niewyłącznej do 2032 roku (5-letnie okresy przedłużane automatycznie)


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 31 marca 2021 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Formularz oferty PL223494

PL223494 – OPIS PATENTOWY