WYNALAZEK: Sposób wytwarzania kwasu akrylowego przez utlenianie akroleiny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU

Sposób wytwarzania kwasu akrylowego przez utlenianie akroleiny (nr patentu PL227246)


CENA WYWOŁAWCZA: 10 000 zł + VAT

(słownie: dziesięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kwasu akrylowego przez utlenianie akroleiny będącej produktem w procesie dehydratacji gliceryny otrzymanej z przerobu tłuszczów.
Glicerynę, która w dużych ilościach powstaje jako produkt odpadowy m.in. w procesie przerobu tłuszczów na biopaliwa do silników wysokoprężnych, poddaje się dehydratacji do akroleiny w katalitycznym procesie prowadzonym w fazie gazowej. Tak wytworzona akroleina zawiera szereg kłopotliwych zanieczyszczeń będących produktami reakcji ubocznych, którym ulega gliceryna w temperaturze 300–320°C jak: odwodnienie, cyklizacja, polimeryzacja, polikondensacja, kraking i inne. Zanieczyszczenia te stanowią zarówno produkty wielkocząsteczkowe jak i niskocząsteczkowe oraz substancje lotne. Zanieczyszczenia te zaburzają proces utleniania akroleiny do kwasu akrylowego, zwłaszcza działając dezaktywująco na stosowany w tym procesie katalizator, a także ulegają intensywnemu utlenianiu i spalaniu z silnym efektem egzotermicznym, powodującym niekontrolowany, nagły wzrost temperatury w strefie katalitycznej reaktora, nawet do 600°C. (…) Wynalazek rozwiązuje problem szybkiej utraty aktywności katalizatora w procesie utleniania akroleiny pochodzącej z procesu dehydratacji gliceryny. (…)

Wynalazek rozwiązuje również problem dostarczania do reaktora utleniania odpowiedniej ilości tlenu. Bowiem w procesie utleniania akroleiny do kwasu akrylowego za duża ilość tlenu grozi spalaniem akroleiny razem z zanieczyszczeniami, zaś za mała ilość tlenu powoduje łatwiejsze zachodzenie reakcji polimeryzacji akroleiny i oblepianie powierzchni katalizatora produktem tej reakcji. (…)

Wynalazek rozwiązuje problem spalania akroleiny razem z zanieczyszczeniami w strefie katalizatora utleniania, przez określenie takiej ilości wprowadzanego tlenu z powietrza, przy której spalanie akroleiny nie zachodzi lub jest znacznie ograniczone a także nie występują problemy wskazane wyżej, związane z deficytem tlenu. (…)


nr patentu: PL227246

nr zgłoszenia patentowego: 412440

data zgłoszenia: 22.05.2015

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 31 marca 2021 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Formularz oferty PL227246

Opis patentowy PL227246