ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU

Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza (nr patentu PL213918)


CENA WYWOŁAWCZA: 370 000 euro + VAT

(słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy euro + VAT)


Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu, w obecności napełniacza o uziarnieniu w rozmiarze nanometrów.

Proces typowej suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu prowadzi do otrzymania ziarna polichlorku winylu) (PVC) o konkretnych właściwościach mechanicznych, uzależnionych w największej mierze od ciężaru cząsteczkowego (wyrażanego w celach handlowych stałą Fikentschera, czyli tzw. liczbą K). W procesie przetwórstwa PVC dodaje się środki pomocnicze, które pozwalają uzyskać żądane właściwości wyrobu. W celu poprawienia właściwości mechanicznych dodaje się w procesie przetwórstwa rozmaite modyfikatory. (…)

Stwierdzono, że zastosowanie w procesie polimeryzacji dodatku nanonapełniacza w postaci krzemionki o budowie sferycznej i wąskim rozrzucie wielkości ziarna, powoduje istotną poprawę właściwości mechanicznych PVC, przy znacznie mniejszych, niż stosowane w przetwórstwie (od 5% wagowych), ilościach nanonapełniacza. Fakt ten pozwala zrezygnować z odpowiednich dodatków modyfikujących w etapie przetwarzania na wyroby finalne, a przynajmniej bardzo znacząco zmniejszyć ich ilości. (…)

Otrzymane sposobem według wynalazku produkty polimeryzacji, w zależności od temperatury prowadzenia procesu charakteryzujące się różnymi liczbami K, spełniają wszystkie wymagania norm jak dla PVC, a ich właściwości mechaniczne są znacznie lepsze niż standardowych typów PVC.

Więcej informacji w Załącznikach 1-3.

(Załącznik 3 „Description of PVC Nanocomposites” będzie dostępny po podpisaniu umowy NDA)


nr patentu: PL213918

nr zgłoszenia patentowego: 384835

data zgłoszenia: 1.04.2008

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 31 marca 2021 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Formularz ofertowy PL213918_PL

NDA umowa o poufności

Załącznik 1: OPIS PATENTOWY

Załącznik 2: Opis metody