WYNALAZEK: An insulin analogue or its pharmaceutically acceptable salt, pharmaceutical composition with prolonged therapeutic effect…

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie
oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU

„An insulin analogue or its pharmaceutically acceptable salt, pharmaceutical composition with prolonged therapeutic effect, use of the insulin analogue, dosage method and method of treatment of diabetes” (nr patentu EP 2852400 ǀ ochrona: PL, DE, FR, GB)


CENA WYWOŁAWCZA: 77 000 zł + VAT

(słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych + VAT)


Opis

The invention relates to an insulin analogue or its pharmaceutically acceptable salt, pharmaceutical composition with prolonged therapeutic effect, application of the insulin analogue, dosage method and method of treatment of diabetes. In more detail, the solution pertains to compounds being stable insulin analogues which are pharmaceutically active and characterised by a prolonged, flat, truly peakless course of glucose concentration vs. time during repeated administration and which do not show strong 24 hours fluctuations of glucose concentration, or the so-called “sawteeth effect”, during this time. Results of studies of compounds included in the scope of this application indicate an improvement in the effects of diabetes treatment by avoiding the hitherto occurring adverse influence of changes in glucose concentration throughout the entire day on a patient’s organism, e.g. night hypoglycaemias, because truly peakless, long-acting insulin should reproduce correct endogenous insulin secretion in the therapy, as is provided by a healthy pancreas at a proper and constant 24 hours level.

Wynalazek dotyczy analogu insuliny lub jego farmaceutycznie dopuszczalnej soli, kompozycji farmaceutycznej o przedłużonym działaniu terapeutycznym, zastosowania analogu insuliny, sposobu dawkowania i sposobu leczenia cukrzycy. Bardziej szczegółowo, roztwór dotyczy związków będących stabilnymi analogami insuliny, które są farmaceutycznie czynne i charakteryzują się przedłużonym, płaskim, prawdziwie bezszczytowym przebiegiem stężenia glukozy w funkcji czasu podczas wielokrotnego podawania i które nie wykazują silnych 24-godzinnych wahań stężenia glukozy, lub tak zwany „efekt piłokształtnych” w tym czasie. Wyniki badań związków objętych zakresem niniejszego wniosku wskazują na poprawę efektów leczenia cukrzycy poprzez uniknięcie dotychczas występującego niekorzystnego wpływu zmian stężenia glukozy w ciągu całej doby na organizm pacjenta, np. nocne hipoglikemie, ponieważ prawdziwie bez szczytowa insulina długo działająca powinna w terapii odtwarzać prawidłowe endogenne wydzielanie insuliny, jakie zapewnia zdrowa trzustka na właściwym i stałym poziomie dobowym.


nr patentu: EP 2852400

nr zgłoszenia patentowego: 13730664.3

data zgłoszenia: 22.05.2013

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 8 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Formularz_ofertowy_EP_2852400

EP2852400B1_opis_patentowy