WYNALAZEK: Human insulin analogue and use thereof

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU

Human insulin analogue and use thereof (nr patent EA030519 | ROSJA)


CENA WYWOŁAWCZA: 75 000 zł + VAT

(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

The present invention relates to a human insulin analogue and its pharmaceutically acceptable salt, a pharmaceutical composition with prolonged therapeutic effect, the application of the insulin analogue for treatment of diabetes mellitus and a method of treatment of diabetes mellitus. In more detail, the solution pertains to a human insulin analogue and its pharmaceutically acceptable salt, comprising two polypeptides forming chain A and chain B, which are defined by general formula 1wherein X is a basic amino acid Lys or Arg residue, and R is a neutral amino acid Gly, Ala, Ser or Thr residue; wherein the human insulin analogue is characterized by an isoelectric point with values of from 6 to 8. Results of studies indicated an improvement in the effects of diabetes treatment by avoiding the hitherto occurring adverse influence of changes in glucose concentration throughout the entire day on a patient’s organism.

Niniejszy wynalazek dotyczy analogu insuliny ludzkiej i jego farmaceutycznie dopuszczalnej soli, kompozycji farmaceutycznej o przedłużonym działaniu terapeutycznym, zastosowania analogu insuliny do leczenia cukrzycy i sposobu leczenia cukrzycy. Wyniki badań wskazały na poprawę efektów leczenia cukrzycy poprzez uniknięcie dotychczas występującego niekorzystnego wpływu zmian stężenia glukozy w ciągu całej doby na organizm pacjenta.


nr patentu: EA030519

nr zgłoszenia patentowego: 201492182

data zgłoszenia: 22.05.2013

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa
30 maja 2021 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Formularz oferty

Opis patentowy