WYNALAZEK: Human insulin analogues of prolonged therapeutical activity, stable in acidic medium

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU

Human insulin analogues of prolonged therapeutical activity, stable in acidic medium (nr patentu EA023559 | ROSJA)


CENA WYWOŁAWCZA: 80 000 zł + VAT

(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych+ VAT)


Opis

The invention relates to human insulin derivatives possessing prolonged therapeutical activity and stability in acidic medium, and also to pharmaceutically acceptable salts thereof. The claimed human insulin derivatives can be used to manufacture a medicine for treatment or prevention of diabetes mellitus, and also they can be used for treatment of patients suffering from diabetes mellitus.

Wynalazek dotyczy pochodnych ludzkiej insuliny o przedłużonej aktywności terapeutycznej i stabilności w środowisku kwaśnym, a także ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli. Zastrzegane pochodne ludzkiej insuliny można stosować do wytwarzania leku do leczenia lub zapobiegania cukrzycy, a także do leczenia pacjentów cierpiących na cukrzycę.


nr patentu: EA023559

nr zgłoszenia patentowego: 201170149

data zgłoszenia: 04.07.2008

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa
30 czerwca 2021 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl