WYNALAZEK: New insulin analogues of prolonged activity (Kanada)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU

New insulin analogues of prolonged activity (nr patentu CA2729938 | Kanada)


CENA WYWOŁAWCZA: 80 000 zł + VAT

(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych+ VAT)


Opis

 New biosynthetic analogues of recombined human insulin of prolonged therapeutical activity, which can find place in prophylactic and treatment of diabetes. 

Nowe biosyntetyczne analogi rekombinowanej insuliny ludzkiej o przedłużonym działaniu terapeutycznym, które mogą znaleźć zastosowanie w profilaktyce i leczeniu cukrzycy.


nr patentu: CA2729938

nr zgłoszenia patentowego: 385586

data zgłoszenia: 4.07.2009

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa
30 czerwca 2021 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Formularz oferty CA2729938

Opis patentowy CA2729938