WYNALAZEK: Nowe syntony i ich zastosowanie do otrzymywania pochodnych 19-nor witamin D

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU

Nowe syntony i ich zastosowanie do otrzymywania pochodnych 19-nor witamin D (nr patentu PL 216135)


CENA WYWOŁAWCZA: 14 000 zł + VAT

(słownie: czternaście tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Przedmiotem wynalazku jest synton przedstawiony wzorem (I), w którym R1 i R2 są takie same lub różne i niezależnie oznaczają atom wodoru lub grupę zabezpieczającą funkcję hydroksylową i jego zastosowanie do syntezy pochodnych 19-nor witamin D.


nr patentu: PL216135

nr zgłoszenia patentowego: 388752

data zgłoszenia: 7.08.2009

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa
31 lipca 2021 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Formularz oferty PL216135

Opis patentowy PL216135