WYNALAZEK: Pochodna insuliny lub jej farmaceutycznie dopuszczalna sól, kompozycja farmaceutyczna, zastosowanie pochodnej insuliny lub jej farmaceutycznie dopuszczalnej soli oraz sposób leczenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU

Pochodna insuliny lub jej farmaceutycznie dopuszczalna sól, kompozycja farmaceutyczna,
zastosowanie pochodnej insuliny lub jej farmaceutycznie dopuszczalnej soli oraz sposób leczenia

(nr patentu EP2371853 | PL, DE, FR, GB)


CENA WYWOŁAWCZA: 75 000 zł + VAT

(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Przedmiotem wynalazku są pochodna insuliny lub jej farmaceutycznie dopuszczalna sól, kompozycja farmaceutyczna, zastosowanie pochodnej insuliny lub jej farmaceutycznie dopuszczalnej soli oraz sposób leczenia chorych na cukrzycę. W szczególności wynalazek dotyczy nowych biosyntetycznych analogów rekombinowanej insuliny ludzkiej o przedłużonym działaniu terapeutycznym, które mogą znaleźć zastosowanie w profilaktyce i leczeniu cukrzycy.


nr patentu: EP2371853

nr zgłoszenia patentowego: EP11003008

data zgłoszenia: 4.07.2009

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa
30 czerwca 2021 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Formularz oferty EP2371853

Opis patentowy EP2371853