WYNALAZEK: Pochodne 5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinoliny, sposób ich otrzymywania i środek farmaceutyczny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU
Pochodne 5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinoliny, sposób ich otrzymywania i środek farmaceutyczny
zawierający pochodną 5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinoliny
” 

(nr patentu PL219085)


CENA WYWOŁAWCZA: 10 000 zł + VAT

(słownie: dziesięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Przedmiotem wynalazku są pochodne 5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinoliny o aktywności przeciwnowotworowej, przedstawione wzorem (I), w którym podstawniki R1 i R2 są różne i gdy jeden z nich oznacza atom wodoru, to drugi oznacza acylowaną grupę -NH-R3, gdzie R3 oznacza resztę co najmniej jednego aminokwasu oraz ich farmaceutycznie dopuszczalne sole, a także zawierające je środki farmaceutyczne. Sposób otrzymywania pochodnych o wzorze (I) polega na tym, że (a) związek o wzorze (II), w którym podstawnik R’, stanowiący prekursor grupy -NH-R3 w pozycji 2 lub 9, oznacza grupę aminową, poddaje się acylowaniu N-chronioną pochodną pierwszego aminokwasu, po czym (b) ewentualnie otrzymaną pochodną 5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinoliny, w której R1 oznacza resztę pierwszego aminokwasu, po usunięciu grupy N-ochronnej, ponownie poddaje się reakcji acylowania N-chronioną pochodną drugiego aminokwasu, do otrzymania pochodnej o wzorze (I), w którym grupa R3 oznacza grupę dipeptydową, (c) ewentualnie powtarza się procedurę z etapu (b) w celu otrzymania pochodnej o wzorze (I), w którym grupa R3 oznacza grupę tri- lub polipeptydową i (d) otrzymaną N-chronioną pochodną 5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinoliny przedstawioną wzorem (I) ewentualnie poddaje się oczyszczaniu i odbezpiecza się grupy funkcyjne aminokwasu(ów).


nr patentu: PL219085

nr zgłoszenia patentowego: P-390846

data zgłoszenia: 2010-03-26

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 26 marca 2021 r. do godz. 15.00
OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności
Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


219085_OPIS_PATENTOWY

Formularz_ofertowy_PL219085