WYNALAZEK: Preparation of 24 alkyl analogs of cholecalciferol and non-racemic compounds

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU
„Preparation of 24 alkyl analogs of cholecalciferol and non-racemic compounds”

(nr patentu CA2481909)


CENA WYWOŁAWCZA: 30 000 zł + VAT

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Disclosed is a process for the preparation of 24-alkyl analogs of cholecalcyferol of Formula (1) having a (5E) or (5Z) configuration, wherein X represents a hydrogen atom, a hydroxy group or an OR1 group, wherein R1, R2 and R3 may be the same or different and represent groups suitable for hydrox yl protection, and R4 is a C1-6 alkyl chain or a C1-6 alkyl groups, especially for calcipotriol. The invention also provides new non-racemic compounds bein g valuable synthones for the synthesis of pharmacologically active substances.

Przedstawiono proces otrzymywania 24-alkilowych analogów cholekalcyferolu o wzorze 1 (patrz wzór 1) o konfiguracji (5E) lub (5Z), w którym X oznacza atom wodoru, grupę hydroksylową lub grupę OR1, gdzie R1, R2 i R3 mogą być takie same lub różne i reprezentować grupy odpowiednie do zabezpieczania hydroksylu, a R4 oznacza łańcuch C1-6 alkilowy lub grupę cykloalkilową C1-6, opcjonalnie podstawioną grupami C1-3 alkilowymi, zwłaszcza dla kalcypotriolu. Wynalazek dostarcza także nowych nieracemicznych związków będących cennymi syntonami do syntezy substancji farmakologicznie czynnych.


nr patentu: CA2481909
nr zgłoszenia patentowego: PCT/PL2003/000037
data zgłoszenia: 10.04.2003
stan własności: patent
forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 3 marca 2021 r. do godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Opis_patentowy_CA2481909C

Formularz_ofertowy_CA2481909