WYNALAZEK: Sposób otrzymywania pochodnych antybiotyków antracyklinowych i otrzymane nowe pochodne antybiotyków antracyklinowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU
Sposób otrzymywania pochodnych antybiotyków antracyklinowych i otrzymane nowe pochodne antybiotyków antracyklinowych 

(nr patentu PL214399)


CENA WYWOŁAWCZA: 15 000 zł + VAT

(słownie: piętnaście tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Antybiotyki antracyklinowe stanowią cenną grupę cytostatyków skutecznych w terapii wielu nowotworów, a szczególnie białaczek i różnych rodzajów nowotworów litych. Pomimo wysokiej skuteczności leki te wykazują szereg zależnych od dawki działań niepożądanych, które w znacznym stopniu ograniczają zakres ich stosowania. Jednym ze sposobów ograniczania działań niepożądanych antracyklin są chemiczne modyfikacje cząsteczek tych cytostatyków. Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania pochodnych antybiotyków antracyklinowych o wzorze ogólnym 1 (…). Celem wynalazku było (…) opracowanie nowej metody zapewniającej wytwarzanie z wysoką wydajnością i o wysokiej czystości pochodnych antybiotyków antracyklinowych o wzorze ogólnym 1 (…).


nr patentu: PL214399

nr zgłoszenia patentowego: 381654
data zgłoszenia: 3.02.2006
stan własności: patent
forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 31 stycznia 2021 r. do godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności
Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Formularz ofertowy PL214399

OPIS PATENTOWY PL214399