WYNALAZEK: Sposób utleniającej polimeryzacji 2,6-dimetylofenolu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU

Sposób utleniającej polimeryzacji 2,6-dimetylofenolu
(nr patentu PL226279)


CENA WYWOŁAWCZA: 10 000 zł + VAT

(słownie: dziesięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Sposób utleniającej polimeryzacji 2,6-dimetylofenolu, w obecności soli miedzi (II), oraz aminy, przy stosunku molowym monomer : Cu (II) = 50 – 300, w rozpuszczalniku organicznym charakteryzuje się tym, że polimeryzację prowadzi się w obecności aminoalkilosilanu o wzorze ogólnym H3C-NH-(CH2)n-Si(OCH3)3, w którym n = 1, 2, 3.


nr patentu: PL226279

nr zgłoszenia patentowego: 409185

data zgłoszenia: 14.08.2014

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa
10 sierpnia 2021 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Formularz oferty PL226279

Opis patentowy PL226279