WYNALAZEK: Sposób wytwarzania 2,6-dimetylofenolu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU

Sposób wytwarzania 2,6-dimetylofenolu (nr patentu PL227248)


CENA WYWOŁAWCZA: 10 000 zł + VAT

(słownie: dziesięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Sposób wytwarzania 2,6-dimetylofenolu przez metylowanie fenolu w fazie gazowej z zastosowaniem katalizatora żelazowo-chromowego, zawierającego miedź i z zawracaniem produktu pośredniego o-krezolu, polega na tym, że proces prowadzi się z zastosowaniem katalizatora stacjonarnego zawierającego tlenek żelazowy w ilości 77,0 ± 3% wag., przy czym o-krezol zawraca się do strumienia substratów w ilości zapewniającej stan ustalony procesu.

Alkilofenole stanowią ważną grupę związków organicznych, które są stosowane do produkcji środków do odkażania, środków konserwujących i środków ochrony roślin. Używane są także do wytwarzania niejonowych środków powierzchniowo czynnych.


nr patentu: PL227248

nr zgłoszenia patentowego: 412777

data zgłoszenia: 19.06.2015

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa
19 czerwca 2021 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Formularz oferty

Opis patentowy